Mount Pulaski Courthouse

113 S. Washington St. Mount Pulaski, Il 62548

217.792.3919

Hours:  12:00 p.m. to 4:00 p.m.

Tuesday through Saturday

Mount Pulaski Courthouse Foundation

P.O. Box 171

Mount Pulaski, Il 62548

mountpulaskihistoriccourthouse@gmail.com